อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

 

1. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบ

ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผนงานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

3. ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ 0-7561-2141, 0-7561-2655

http://krabi.mol.go.th

krabi.mol@gmail.com