ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ จำนวน ๑ หลักสูตร
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดและปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ จำนวน ๓ หลักสูตร
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ จำนวน ๑ หลักสูตร
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ จำนวน ๒ หลักสูตร
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของชาวประมงเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานและการทำประมงทุกฉบับ จากนายกสมาคมประมงจังหวัดกระบี่ และเจ้าของเรือประมงทะเลในพื้นที่
แรงงานจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แรงงานจังหวัดกระบี่และหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
แรงงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานฯ ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม”
กระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต
กระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีทอดผ้ากฐิน ณ วัดแก้วโกรวาราม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2561
แรงงานจังหวัดกระบี่ (นางสาวหทัยชนก พูลศิริ) ร่วมกับผู้แทนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ดำเนินการตรวจสอบโรงงานสุรากลั่นชุมชนฯ
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2562
หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ และสำนักงาน ปปช. จังหวัดกระบี่ ร่วมใจกันทำกิจกรรมปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก (World Soil Day)
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2561
แรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการ "แว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ประจำปี 2561