นโยบาย

  • 1. พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
    2. จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
    3. เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
    4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
  •  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

โทรศัพท์ 0-7561-2141, 0-7561-2655

http://krabi.mol.go.th

krabi.mol@gmail.com