ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่

 

 

-----------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------

 

 

  ด้วยกระทรวงแรงงานได้กำหนดนโยบายการขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบในทุกกลุ่มอาชีพรวมทั้งสร้างเครือข่ายและพัฒนากลไกในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยให้มีการขับเคลื่อน ใน3ระดับคือ ระดับชาติโดยคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบระดับชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ระดับจังหวัดโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และระดับปฏิบัติการโดยศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัด โดยมีแรงงานจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดณ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558

ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้

1.     ฝ่ายประสานและสนับสนุน มีหน้าที่

 

1.1 จัดทำทะเบียนข้อมูลแรงงานนอกระบบและเครือข่าย

1.2 ส่งเสริมประสานหน่วยงาน องค์กรกลุ่ม และภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ สร้างและสนับสนุนแรงงานนอกระบบ

1.3 อำนวยการและประสานการดำเนินงานส่งเสริม คุ้มครอง และแก้ไขปัญหาแรงงานนอกระบบ

1.4 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแรงงานนอกระบบ

1.5 รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของแรงงานนอกระบบ ประมวลข้อมูลและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การช่วยเหลือ

1.6 ติดตามผลการดำเนินงาน สรุปผล และรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบไตรมาสละ 1 ครั้ง

2.     ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน มีหน้าที่

 

2.1 ให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพ

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานนอกระบบ

2.3 ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนาศักยภาพและฝีมือให้แก่แรงงานนอกระบบ

3.     ฝ่ายแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 

3.1 ให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตลาดแรงงานและตำแหน่งงานว่าง

3.2 ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่แรงงานนอกระบบ

3.3 ให้บริการจัดหางานแก่แรงงานนอกระบบและสนับสนุนให้มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง

3.4 ช่วยเหลือและสนับสนุนแรงงานนอกระบบในการเข้าถึงกองทุนผู้ประกอบอาชีพอิสระและกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน

4.     ฝ่ายคุ้มครองสิทธิแรงงาน

 

4.1 ให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิด้านแรงงาน

4.2 ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิตามกฎหมายแก่แรงงานนอกระบบ

4.3 สร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

5.     ฝ่ายแนะนำประกันสังคมและเงินออม

 

5.1 ให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคม

5.2 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมและการออม

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนและขยายความคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ