ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดกระบี่

 

 

   
     
     

 

 

 
 ดูทั้งหมด>>

 

ดูทั้งหมด>>

 

 สมัครงาน/หางานภายในประเทศ

 

 สมัครงาน/หางานต่างประทศ

 สมัครงาน/หางานราชการ

 ตำแหน่งงานว่างจังหวัดกระบี่

 กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

 กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน

 ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตน


 

 

 

 

 ข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่ ปี 2558

ข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่ ปี 2557  

ตาราง แสดงประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำจังหวัดกระบี่ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558  

ตารางแสดง ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำจังหวัดกระบี่ จำแนกตามอาชีพ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558  

ตารางแสดง ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงานจังหวัดกระบี่ จำแนกตามเพศ ปี. 2555 - 2558  

จำนวนกำลังแรงงาน ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน ของจังหวัดกระบี่ 

 

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

 

ดูรายการสถานีแรงงานย้อนหลัง>>

 

 

 การคุ้มครองแรงงาน

 สิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

 สิทธิลูกจ้างกรณีลาออก

 สิทธิลูกจ้างกรณีถูกเลิกจ้าง

 

 

 

 

 

>>ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

>>แบบขึ้นทะเบียนหางาน

>>แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

>>แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

  

 

 

 

 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุนายน 2559)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2559)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2558)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ปี 2557 (มกราคม - ธันวาคม)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2557 )
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน 2557)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2557)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2556)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2554)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2553)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2553)
 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2553)
 สถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ รายปี 2556 (มกราคม - ธันวาคม)