ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 

>> ในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

และปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27