หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ บูรณาการจัดโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรคุณภาพ หลักสูตร “แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต”

 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างสันติสุขในสถานประกอบกิจการเพื่อเป็นองค์กรคุณภาพ หลักสูตร แรงงานสมานฉันท์สร้างชาติในอนาคต” ในวันอังคารที่  27 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. 16.30 น. พบกับการ เสวนาอภิปราย ในหัวข้อ "ความรู้นโยบายด้านแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ การจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานระบบ งานทะเบียนและประสานการแพทย์ และ สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน"  ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

 

 

 

 

 

 

จังหวัด: 
กระบี่