สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2561

วันที่: 
Fri, 2018-02-09 (ทั้งวัน)

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยพันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการปฏิบัติงานตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านแรงงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดกระบี่ ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  บ้านไร่ตะวันหวาน ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

 

-------------------------------------- ภาพกิจกรรม ----------------------------------------

 

 

****************************************


สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

ว่าที่ ร.ต.กิตติชัย ช่างเรือ : ภาพ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่