แรงงานจังหวัดกระบี่ (พ.จ.อ.ไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์) ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 93.25 MHz

วันที่: 
Wed, 2018-02-14 (ทั้งวัน)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 13.30 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่  ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 93.25 MHz โดยเชิญชวนให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการ นำแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติเร่งไปพิสูจน์ที่ศูนย์ฯ สงขลา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และเร่งนำแรงงานต่างด้าวไปจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service จังหวัดกระบี่ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 

------------------------------ ภาพกิจกรรม----------------------------

 

****************************************


สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่