แรงงานจังหวัดกระบี่ (พ.จ.อ.ไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์) ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่: 
Wed, 2018-02-28 (ทั้งวัน)

วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องแรงงานแรงงานจังหวัด อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

---------------------------- ภาพกิจกรรม -----------------------------

 

 

****************************************


สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

จังหวัด: 
กระบี่