สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่: 
Thu, 2018-04-05 (ทั้งวัน)

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2561 พ.จ.อ.ไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายนางสาวฐาปนี พระธาตุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ.2562 – 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน

-----------------------------------ภาพกิจกรรม-------------------------------------------

 

****************************************


สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

รัตนา สุขทิพย์ : ภาพ

พลอย ศิริประเสริฐ : ข่าว

 

 

จังหวัด: 
กระบี่