ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่: 
Fri, 2018-11-09 (ทั้งวัน)
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดกระบี่ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีความรูั ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน ดังนี้
 
รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม
 
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 29-31 มกราคม 2562
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดิน ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยมี นางสาวสุชัญญานมาศ สุขาพันธ์ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม
 
เกษตรกรผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวได้ และผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ด้วย รายละเอียดของเอกสารทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบ pdf ได้ด้านล่างค่ะ
 
ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 
 
 
จังหวัด: 
กระบี่
ไฟล์แนบขนาด
prachaasamphanthokhrngkaarphathnaasuunyekhruuekhaaypraachychaawbaan_-_1.pdf96.45 KB
aibsmakhr_prachaasamphanthokhrngkaarphathnaasuunyekhruuekhaaypraachychaawbaan.pdf223.56 KB
aephnphabokhrngkaarphathnaasuunyekhruuekhaaypraachychaawbaan.pdf746.17 KB