สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมุนษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2562

วันที่: 
Tue, 2018-12-04 (ทั้งวัน)

ด้วยสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมุนษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 67 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ ที่กำหนดจัดขึ้นนั้น จะครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน การทำงาน การบริหาร การตัดสินใจ และการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง รายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ผู้สนใจสามารถดูปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2562 ได้ตามไำฟล์เอกสารที่แนบมาข้างล่างนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.icehr.tu.ac.th

จังหวัด: 
กระบี่
ไฟล์แนบขนาด
m.thrrmsaastr.pdf1.23 MB