โครงสร้างบุคคลากร

       
   

พ.จ.อ.ไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์

แรงงานจังหวัดกระบี่

   
         
         
         

 

 นางสาวอนงค์ สังข์ชุม

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

 

 นางสาวฐาปนี พระธาตุ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

 

 น.ส.วิจิตรา สมบูรณ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

         
         
         
 

 นางรัตนา สุขทิพย์

พนักงานธุรการ

 

 นายสัจจะ ฤทธิวงศ์

พนักงานขับรถยนต์

 
         
         
         

 ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย ช่างเรือ

นักวิชาการแรงงาน

ประจำศูนย์บริการร่วมฯ

 

 นางสาวจิราภรณ์ ขาวสนิท

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น

 

น.ส.กมลทิพย์ กองข้าวเรียบ

แม่บ้าน

       

 

         

นายเทอดธรรม สุขทิพย์

คนสวน

         
         

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

โทรศัพท์ 0-7561-2655

http://krabi.mol.go.th

krabi.mol@gmail.com