โครงสร้างบุคคลากร

       
   

นางสาวหทัยชนก พูลศิริ

แรงงานจังหวัดกระบี่

   
         
         
         

 

 นางสาวอนงค์ สังข์ชุม

นักวิชาการแรงงาน

ปฏิบัติการ

 

 

 นายประชา แข็งแรง

นักวิชาการแรงงาน

ชำนาญการ

 

 

 -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

         
         
   

 
 

 นางรัตนา สุขทิพย์

พนักงานธุรการ ส.3

 

 นายสัจจะ ฤทธิวงศ์

พนักงานขับรถยนต์

 
         
         
 

 

   

 ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย ช่างเรือ

นักวิชาการแรงงาน

ประจำศูนย์บริการร่วมฯ

 

 นางสาวพลอย ศิริประเสริฐ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

และประมวลผลเบื้องต้น

 

น.ส.กมลทิพย์ กองข้าวเรียบ

แม่บ้าน

       

 

         

นายเทอดธรรม สุขทิพย์

คนสวน

         
         

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ - สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  กระทรวงแรงงาน

โทรศัพท์: 0-7561-2655, โทรสาร: 0-7561-2141

http://krabi.mol.go.th

krabi.mol@gmail.com