ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่
ชั้น ๔ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๑-๒๑๔๑, ๐-๗๕๖๑-๒๖๖๕ สื่อสาร มท. ๗๑๑๕๐ IP PHONE 69810
โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๒๑๔๑ E-mail : krabi@mol.go.th

Website : http://krabi.mol.go.th

Blog : http://krabimol.blogspot.com

 

------------------------------------------------------------------------

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

(MOL Service Link Of Krabi)

(ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน)

หมู่ที่ ๑ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๖-๘๑๔๓ IP PHONE ๗๙๘๑๐