อาสาสมัครแรงงาน

 

จังหวัดกระบี่ มีอาสาสมัครแรงงานทั้งสิ้น จำนวน 53 ราย ดังนี้

 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำบล
อำเภอเมือง
1 นางอำนวย เอียดเอื้อ ปากน้ำ 
2 นางแสงจันทร์ ขวัญมี กระบี่ใหญ่
3 นางโสภา กัณหกุล กระบี่น้อย
4 นางลำจวน ทิพย์รักษา เขาคราม
5 นายมะหมูด รักดี เขาทอง
6 นางสมจิตร ชูศรี ทับปริก
7 นางนิภา ดำหาย ไสไทย
8 นางอุไร บุตรแขก อ่าวนาง
9 นางวรรณี วงเหละ หนองทะเล
10 น.ส.สมศรี ผิวดี คลองประสงค์
อำเภอเขาพนม
12 นายสุวิชาญ ด้วงวงษ์ เขาดิน
13 นายสายันต์ ระน้อมบำรุง สินปุน
15 นายจารึก ปานเจริญ หน้าเขา
อำเภอเกาะลันตา
17 นางกัลยา  ดินแดง เกาะลันตาใหญ่
18 นางอารีล๊ะ นกเล็ก เกาะลันตาน้อย
19 นายสมนึก ต่อติด เกาะกลาง
20 นายเสถียร การเอียด คลองยาง
21 นายสบา เด็นใจดี ศาลาด่าน
อำเภอคลองท่อม
22 น.ส.ปารวี เหร่เด็น คลองท่อมใต้
23 นางจินตนา สุพรรณพงศ์ คลองท่อมเหนือ
24 นายเสน่ห์ บุญรัตนะ คลองพน
25 นายประสาน  ญาติพิทักษ์ ทรายขาว
27 นางเฉลิมศรี ไหมสีทอง พรุดินนา
28 นางประภาศรี ลิ่มวัฒนกุล เพหลา
อำเภออ่าวลึก
29 นางอาภาณี เอ่งฉ้วน อ่าวลึกใต้
30 นางวรรณ์วรินทร์ เนื้ออ่อน แหลมสัก
31 น.ส.ศิริรัตน์ เผือกสกุล นาเหนือ
32 นายชัยโชค บุญชู อ่าวลึกน้อย
33 นายสุนีย์ พิบูลย์ อ่าวลึกเหนือ
34 นางกอหย๊ะ หนูกุล คลองหิน
35 นางอุไรวรรณ ทุมทุมา เขาใหญ่
36 นางนวรัตน์ ศรีโยธี คลองยา
37 นางอารยา กระถินเทศ บ้านกลาง
อำเภอปลายพระยา
38 นายสุนทร รักษารัตน์ ปลายพระยา
39 นายเทพพิทักษ์ วงศ์ไชยภาคย์ เขาเขน
40 นายสมบัติ วานิช เขาต่อ
อำเภอลำทับ
42 นางอาภรณ์   รอดหยู่ ลำทับ
43 นางสาววรัญญา ตะเหยง ดินอุดม
44 นายประยูร รามฤทธิ์ ทุ่งไทรทอง
45 นางอัญรินทร์ ดาราพงค์ ดินแดง
อำเภอเหนือคลอง
46 นายอนันต์ สุกใส เหนืองคลอง
47 นายเจ๊ะหลง เอี้ยวน้อย เกาะศรีบอยา
49 นายสมยศ ถิ่นปกาสัย โคกยาง
50 นายปรีชา สาโรจน์ ตลิ่งชัน
51 นางจันทร์ฉาย กามุณี ปกาสัย
52 นายกฤษณา ทองดี หัวยยูง
53 นางรัตติกาล พยายาม เขม้า