วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร

 

วิสัยทัศน์

 

“เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการให้กำลังแรงงาน มีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

  

พันธกิจ

 

1. ส่งเสริม สนันสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน
2. พัฒนายุทธศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ
3. พัฒนาการให้บริการแก่แรงงาน และเครือข่ายด้านแรงงาน
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามประเมินผล

 

 

เป้าประสงค์หลัก

1. ประชาชนวัยแรงงาน ได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
2. ระบบเตือนภัยและระบบบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
3. แรงงานนอกระบบ ได้รับการคุ้มครองทางสัมคมเพิ่มขึ้น

 

 

ค่านิยมองค์กร
1. มุ่งมั่น ทำงานเป็นทีมเชิงรุก (Proactive teamwork)
2. ไฝ่เรียนรู้ (Life long learning)
3. มีจิตบริการ (Service mind)

 

 

 

 

 

กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ 0-7561-2141, 0-7561-2655

http://krabi.mol.go.th

krabilabour@gmail.com