ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่
ไตรมาส 3 ปี 61
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2561)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุนายน 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ปี 2558 (มกราคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2558)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกระบี่ ปี 2557 (มกราคม - ธันวาคม)