Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุม คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ที่มีส่วนร่วมจากเครือข่ายภาคประชาชน (อาสาสมัครแรงงาน)

pll_content_description

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ได้จัดประชุม คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ที่มีส่วนร่วมจากเครือข่ายภาคประชาชน (อาสาสมัครแรงงาน) โดยร่วมกันกำหนดเป้าหมาย  “ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององค์กร ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน และร่วมลงนามปฏิญญาเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่เป็นองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแรงงาน ๔ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

TOP