Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ อัตราค่าจ้าง รายชั่วโมง เงื่อนไขการทำงาน ลักษณะงานและสถานที่ทำงานที่ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษาทำงาน

pll_content_description

 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ได้จัดฝึกอบรมปฐมนิเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน/ช่วงว่างจากการเรียน ตามโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ความรู้ในการเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เหมาะสมแก่นักเรียน นักศึกษา โดยนางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ อัตราค่าจ้าง รายชั่วโมง เงื่อนไขการทำงาน ลักษณะงานและสถานที่ทำงานที่ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษาทำงาน ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๖๐ คน

 

 

 

 

จังหวัด: 
กระบี่
TOP