Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

ประกาศสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิชาการแรงงาน

pll_content_description

ประกาศจังหวัดพัทลุง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง)

อัตราเงินเดือน 14,020 บาท

ประเภท บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง

————————————————————

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับด้านการประกันสังคม เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และแรงงานและผู้ประกันตนมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารงานด้านแรงงาน เพื่อประมวล วิเคราะห์ และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการแผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการในการบริหารงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านแรงงานและด้านการประกันสังคม

 

วิธีการเลือกสรร

– ความรู้ความสามารถ

            ความรู้ความสามารถทั่วไป

            ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

            วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– การปฏิบัติงานด้านวิชาการแรงงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

            วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

 

เกณฑ์การประเมิน

            ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2555 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2555

 

 

 

——————————————————————————————-

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

http://krabi.mol.go.th

 

TOP