Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นาง ต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา) และ 5 เสือแรงงานกระบี่ร่วมประชุมและต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในโอกาสมาตรวจราชการ ณ จังหวัดกระบี่

pll_content_description

TOP