Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) พร้อมคณะ ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ รอบที่ 2 (Progress Review)

pll_content_description

TOP