Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดกระบี่ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

pll_content_description

 

        วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วน ราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เพื่อรับทราบการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง แรงงานและการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ 

      จากนั้นรองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจแก่สมาชิกกลุ่มอาชีพ จากการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอาชีพของกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริม ให้ชาวบ้านได้มีการประกอบอาชีพอิสระ มีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคง โดยได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบากันบาติก ซึ่งทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมเช่น เสื้อสำเร็จรูป ผ้าชิ้น สำหรับโชว์มีลายพระราชทาน ผ้าลายขอ เป็นต้น และกลุ่ม ลายเส้นกรุ๊ปทำผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก กระเป๋าปิ๊กแป๊ก หมวกถัก เป็นต้น ณ กลุ่มบาติกบากัน ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมี ประธานกลุ่มอาชีพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อ่าวน้อย ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครแรงงาน ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ในการนี้ พาณิชย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

 

TOP