Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สรจ.กระบี่ ร่วมรับมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน 6 จังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

TOP