Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567

pll_content_description

TOP