Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกระบี่ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE จากจังหวัดตรัง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตรัง – กระบี่

pll_content_description

TOP