Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้การบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

pll_content_description

TOP