Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

pll_content_description

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้จังหวัดกระบี่มีแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภาคและแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งทบทวนแผนฯให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ของจังหวัด ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมฯ และมีนางสาวอัจฉรา งามสมจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากร 

TOP