Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 2 เดือน โดยเรียกจากบัญชีรายชื่อในลำดับที่ 6 – 17 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

pll_content_description

TOP