Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

pll_content_description

 

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแรงงาน ๔ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงาน(นโยบายเร่งด่วน/ นโยบายระดับพื้นที่/ นโยบายการบริหารการพัฒนา) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข แจ้งแผนและแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน หารือแนวทางการขับเคลื่อน One Plan การคุ้มครองแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนเป็นผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ในการร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

 

 

จังหวัด: 
กระบี่
TOP