Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

pll_content_description

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแรงงาน ๔ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  จัดประชุมให้ความรู้แก่สถานประกอบการ ทบทวนสถานะภาพชมรม และเตรียมความพร้อมสถานประกอบการที่เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

 

 

 

จังหวัด: 
กระบี่
TOP