Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยพันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการรวมพลังแห่งความภักดี โดยอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

 

—————————————– ภาพกิจกรรม——————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>> ประมวลภาพกิจกรรม <<<<<<<<<<

 

******************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ข่าว

 

TOP