Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดกระบี่ กิจกรรม : บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้บริการประชาชน

pll_content_description

 

วันที่ 24 มกราคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยพันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดกระบี่ กิจกรรม : บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้บริการประชาชน (ในงานวันคนพิการสากล จังหวัดกระบี่) โดยนำกิจกรรมการสาธิตอาชีพอิสระการทำผ้าเช็ดมือ การทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว การทำผ้าบาติก การรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 การส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแก่แรงงานกลุ่มพิเศษ และสิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง มาให้บริการประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

 

———————————– ภาพกิจกรรม ———————————–

 

 

 

 

 

 

 

 >>>>>>>> ประมวลภาพกิจกรรม <<<<<<<<<

 

******************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

 

TOP