Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ บูรณาการจัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560

pll_content_description

 

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายนางสาวฐาปนี พระธาตุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมหารือหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ เพื่อบูรณาการจัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ต่อไป

 

 —————————–  ภาพกิจกรรม —————————

 

 

 

 

******************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

TOP