Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ เตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฯ

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. พันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ มอบหมายนางสาวฐาปนี พระธาตุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยฯ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล)

 

———————————- ภาพกิจกรรม————————————-

 

 

 

 

 

**********************************

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

TOP