Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยพันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านแผนยุทธศาสตร์แรงงานฯ

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยพันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านแผนยุทธศาสตร์แรงงาน หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาตร์ด้านแรงงาน ปี 2562 – 2564 (วิเคราะห์ SWOT) ณ ห้องประชุมแรงงาน 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

 

————————– ภาพกิจกรรม—————————–

 

 

 

 

 

**********************************

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

TOP