Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดกระบี่ กิจกรรม : บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้บริการประชาชน

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยพันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดกระบี่ กิจกรรม : บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้บริการประชาชน ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2560 ณ โรงเรียนบ้านเกาะจำ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

 

————————————- ภาพกิจกรรม ——————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ข่าว

TOP