Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2560

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดหารแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2560 – 2564 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัด ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม

 

——————————– ภาพกิจกรรม ————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

 

 

TOP