Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดกระบี่ กิจกรรม : บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้บริการประชาชน

pll_content_description

 

 วันที่ 19 เมษายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยพันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรม: บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้บริการประชาชน โดยออกร่วมกับโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านช่องแบก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (นายพินิจ บุญเลิศ) เป็นประธาน

 

————————————— ภาพกิจกรรม—————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

TOP