Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560

pll_content_description

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยพันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560  โดยคณะกรรมการฯ (ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่) ได้พิจารณาให้นายสุนีย์ พิบูลย์  อาสาสมัครแรงงานประจำตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดกระบี่

 

——————————————- ภาพกิจกรรม———————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

TOP