Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2560

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีพันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ทำหน้าที่เลขาฯ การประชุม และอนุกรรมการฝ่ายภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน การคลัง และสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมพุทธานุภาพ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

 

 

———————————————- ภาพกิจกรรม———————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************
 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

TOP