Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดโครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดกระบี่ กิจกรรม : บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้บริการประชาชน

pll_content_descriptionเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยพันจ่าเอกไพฑูรย์ น่วมสวัสดิ์ แรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทยจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรม: บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้บริการประชาชน โดยออกร่วมกับโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านพรุดินนา ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน

—————————————— ภาพกิจกรรม——————————————–

 

*********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

เทอดธรรม สุขทิพย์ : ภาพ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ข่าว

TOP