Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

pll_content_description

 

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายและแรงงานพิการ จังหวัดกระบี่ และพิจารณาตัวแบบ (Model) การให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุและแรงงานพิการ รวมถึงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมฯ นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดกระบี่ เป็นเลขานุการการประชุมฯ

 

 

 

TOP