Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

pll_content_description

 

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแรงงาน ๔ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ โดยมีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ รักษาการประกันสังคมจังหวัด แรงงานจังหวัด และเจ้าหน้าที่ด้านแผนงาน ของทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาขับเคลื่อนนโยบายฯ กระทรวง/จังหวัด และข้อสั่งการจากการประชุม ศปก. รง. เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย

 

TOP