Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ บูรณาการจัดกิจกรรม “กระทรวงแรงงานกระบี่ร่วมใจ ส่งเสริมเด็กไทยเรียนอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะสู่ไทยแลนด์ 4.0 “

pll_content_description

 

เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ บูรณาการจัดกิจกรรม "กระทรวงแรงงานกระบี่ร่วมใจ ส่งเสริมเด็กไทยเรียนอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะสู่ไทยแลนด์ 4.0 " ร่วมกับงานวันเปิดโลกแห่งการเรียนรู้  สู่บ้านวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ โดยนำกิจกรรม อาทิ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การให้คำปรึกษาและแนะแนวอาชีพ การให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแรงงาน การให้ความรู้ด้านประกันสังคม ตลอดจนการบริการโดยรถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

 

—————————————– ภาพกิจกรรม—————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ภาพ/ข่าว

TOP