Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

หน.ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2560 รอบที่ 2 (Progress Review) ของหัวหน้าผู้ตรวจฯ (นายประวิทย์ เคียงผล) และคณะ

pll_content_description

 

วันนี้ 22 มีนาคม 2560  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายประวิทย์ เคียงผล) พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม (นางสาววิภาพร มีแสง) เขตตรวจราชการที่ 7 เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (Progress Review)โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ และผู้แทนอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

————————————- ภาพกิจกรรม————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ

ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย ช่างเรือ : ภาพ 

จิราภรณ์ ขาวสนิท : ข่าว

 

TOP