Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของชาวประมงเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานและการทำประมงทุกฉบับ จากนายกสมาคมประมงจังหวัดกระบี่ และเจ้าของเรือประมงทะเลในพื้นที่

pll_content_description

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายมโนชญ์ แสงแก้ว) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของชาวประมงเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานและการทำประมงทุกฉบับ จากนายกสมาคมประมงจังหวัดกระบี่ และเจ้าของเรือประมงทะเลในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๔๑ คน

 

TOP