Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒

pll_content_description

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน

 

 

TOP