Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกระบี่

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒

pll_content_description

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒ “เพื่อเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน

 

TOP